מידע שאפשר להוציא מתוך תזרים מזומנים שימושי מאוד, הוא לצורך חישוב מדדי סיכון וגם לצורך חישוב מדדי ביצוע המסייעים בהערכת יכולת להפיק בעתיד תזרים מזומנים חיובי. דוח תזרים מזומנים מראה מהיכן נכנס מזומן ולהכין יוצא מזומן .
"מן הדוחות הכספיים של החברה עלה כי חברה רווחית מזה שנים, חברה אף שילמה דיבידנדים לבעלי מניות, אולם באופן מפתיע החברה מגיעה לפשיטת רגל".
מה קרה שחברה שהייתה רווחית לאורך שנים מגיעה כביכול באופן פתאומי לפשיטת רגל ?
תשובה : הפעילות השוטפת צרכה מזומנים ולא ייצרה מזומנים, אילו היה מבוצע ניתוח תזרימי המזומנים של החברה אזי ההתדרדרות בתזרים הייתה מתגלה למרות הרווחיות .
דוח רווח והפסד נערך על בסיס מצטבר ולכן אינו מגלה שום מידע לגבי תקבולי המזומן מהלקוחות או תשלומי מזומן לספקים, אין בדוח רווח והפסד כל מידע על תנועות מזומן,
בנוסף דוח תזרים מזומנים מקבל יותר חשיבות לאור עובדה שי הדוח רווח והפסד מכיל התאמות ושערוכים רבים שמטרתם ליישם גישה של שוויי הוגן .

מטרתו של הדוח

לתת מידע על השינויים במזומן במהלך התקופה
לתת מידע על פירעון התחייבויות של העסק
מידת הנחיצות במימון חיצוני
השלמת תמונת מצב של רווח והפסד להיבט תזרים מזומנים

ניתוח אסטרטגי של הדוח

מספק מבט כלכלי
סקירת מחזור חיים עסקי (הקמה, צמחיה, בשלות, דעיכה)
גיוס מימון
השקעה במשאבים נוספים
חלוקת דיבידנדים
איך אפשר לפעול בהפסד

מידע בדוח תזרים מזומנים

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת – כולל למעשה תרגום מידע מדוח רווח והפסד לתזרימי מזומנים, לכן מקבל ביטוי גם לאלמנטים כגון גבייה מלקוחות ותשלום לספקים.
תזרים מזומנים מפעילות השקעה – פירוט השקעות בנכסים תפעוליים או הוניים ו/או מימושן.
תזרים מזומנים מפעילות מימון – ריכוז מידע לגבי נטילת הלוואות ופירעונן, כמו כן רכישת ניירות ערך וחלוקת דיבידנדים.

מכיון שמטרה של הדוח על תזרים מזומנים היא להסביר את השינויים שחלו ביתרת המזומנים ושווי מזומנים בין תחילת התקופה לסופה,
משרדי בעל יכולת ומידע רב בהבנת סביבה עסקית ובניה של ניתוח פיננסי תוך זה אנחנו מקפידים לבדוק את זרימת המזומנים בעסק,

סגירת תפריט
דילוג לתוכן