חוק חברות, התשנייט – 1999, מטיל חובה על כל חברה פעילה, למנות לה רואה חשבון מבקר שיבקר את דוחותיה הכספיים השנתיים. לכן, שירותי ביקורת הוא אחד מתפקידו העיקרי של רואה חשבון .

במסגרת הביקורת, רואה חשבון מבקר את הדוחות הכספיים של החברה ונותן בגינם חוות דעת .

דוחות הכספיים נועדו לשקף את מצב הפיננסי של החברה .

כאן נדרש גורם בלתי תלוי, בעל מיומנות מתאימה בהבנת הדוחות הכספיים, אשר יבקר את הדוחות הכספיים שהדירקטוריון אחראי על עריכתם, תוך שהוא משמש בלם המונע שימוש לרעה במשאבי החברה על יד הנהלה . יהיו זה רואי חשבון המבקרים הבלתי תלויים.

"מטרת הביקורת היא לאפשר למבקר לחוות דעתו אם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבו הכספי של המבוקר, תוצאות פעולותיו, השינויים בהונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו" .

סגירת תפריט
דילוג לתוכן